Kickboksen, Boxing Bootcamp, Personal Training, Krachttraining, Muay Thai in Maastricht? BBM Gym in Maastricht

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden BBM Gym Maastricht

Artikel 1 Definities:

 1. Club: BBM Gym Maastricht
 2. Lid/leden of u: Consument / ondergetekende lid.
 3. Overeenkomst: Overeenkomst tussen Club en lid.
 4. Activiteiten: Hieronder vallen o.a. de personal trainingen, groepstrainingen en deelname aan de open gym.
 

Artikel 2 Toepasselijkheid en informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten die tussen de Club en het Lid worden gesloten. Leden worden geacht deze voorwaarden voor ondertekening te lezen en verklaren door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de inhoud van de voorwaarden te accepteren.

 1. Door ondertekening gaat u ook akkoord met de eventuele wijzigingen die kunnen plaatsvinden m.b.t. de algemene voorwaarden en het clubreglement. De meest recente versie zal steeds van toepassing zijn.
 2. Toelating tot de club en haar faciliteiten vindt plaats na voldoening van betaling van het lidmaatschap.
 

Artikel 3 Het aanbod

 1. De Club brengt het aanbod Schriftelijk of elektronisch uit. Het aanbod is van kracht gedurende een door de Club aangegeven termijn. Als de Club geen termijn voor de aanvaarding heeft gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
 2. Het aanbod omvat ten minste:
  • de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 4 lid 4;
  • de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
  • de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
  • de kosten voor het lidmaatschap en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten en/of eenmalige kosten;
  • op welk moment de Club de kosten op grond van artikel 6 kan verhogen;
  • de wijze van betaling en de betalingstermijn;
  • de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn;
  • het eventuele clubreglement.
 3. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door het Lid mogelijk te maken.
 4. Bij het afsluiten van een abonnement worden de algemene voorwaarden elektronisch beschikbaar gesteld voor het Lid, op een manier dat het Lid daarvan kennis heeft moeten nemen.
 

Artikel 4 Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en is daarom niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueerbaar.
 2. Het lidmaatschap geeft leden recht om tijdens de afgesproken tijden gebruik te maken van de beschikbare sportfaciliteiten.
 3. De afgesproken lidmaatschapsperiode begint op de dag dat het abonnement wordt afgesloten.
 4. U heeft na ondertekening van het lidmaatschapsformulier 1 week (7 dagen) de tijd om de overeenkomst kosteloos en zonder opgaaf van redenen te annuleren.
 5. Bij afsluiting van een lidmaatschap gaat het lidmaatschap per direct in. Start het Lid in een lopende maand dan is deze datum het beginpunt. 
 6. De Club behoudt zich het recht om een lidmaatschap te weigeren.
 7. Indien het Lid een lidmaatschapsperiode van 12 maanden kiest, wordt deze na de afgesloten lidmaatschapsperiode stilzwijgend verlengt voor onbepaalde tijd en omgezet naar een maandelijks opzegbaar abonnement. Het tarief zal na de verlenging gelijk blijven aan het tarief van de afgesloten lidmaatschapsperiode.
 8. Indien het Lid een lidmaatschapsperiode van 12 maanden kiest en deze vroegtijdig wil beëindigen, behoud de Club het recht om de resterende tijd van de lidmaatschapsperiode te innen via de vooraf aangegeven betaalwijze.  
 

Artikel 5 Duur

Wanneer u lid wordt van de Club, gaat u akkoord met de minimale lidmaatschapsperiode vanaf de vastgestelde ingangsdatum tot de vastgestelde einddatum (de lidmaatschapsperiode). Na afloop van de vastgestelde einddatum zal het lidmaatschap automatisch stilzwijgend worden verlengd. 

Artikel 6 Lidmaatschapsgelden en prijswijzigingen

 1. Het lidmaatschapsgeld wordt binnen 10 dagen na het afsluiten van de overeenkomst afgeschreven. Vervolgens vindt overschrijving om de vier weken na de ingangsdatum van het lidmaatschap plaats. 
 2. De Club maakt eventuele prijsverhogingen minimaal 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend en worden direct doorgevoerd voor lidmaatschappen voor onbepaalde tijd. Prijsverhogingen bij lidmaatschappen voor bepaalde tijd worden pas doorgevoerd na het verstrijken van de einddatum. Na dit moment wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd en omgezet naar een lidmaatschap voor onbepaalde tijd, waarna prijsverhoging wordt doorgevoerd. 
 3. De gestelde periode uit lid 2 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging. 
 

Artikel 7 Verzuim en te late betaling

 1. De verschuldigde lidmaatschapsgelden worden in rekening gebracht en worden voldaan op de wijze zoals is overeengekomen. Mocht u in gebreke blijven om enige betaling te voldoen zoals overeengekomen in de overeenkomst, zal de Club het recht hebben om het resterende saldo op te eisen en gaat u akkoord de toegestane rente en alle kosten van invordering te betalen, waaronder maar niet beperkt tot incassobureau kosten, gerechtelijke kosten, en advocaatkosten. Dit is van toepassing op niet gelukte betalingen. Indien een maandelijkse betaling of een betaling volgens een andere periode na de afgesproken datum wordt betaald, betaalt u de bijkomende kosten voor te late betaling en de kosten van het innen van de betaling door het ingeschakeld bedrijf. Bijkomende servicekosten worden ook in rekening gebracht voor iedere controle, credit card, of niet uitvoerbare betaling i.v.m. onvoldoende middelen of voor een andere reden.
 2. Indien het lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Club bevoegd om het lid de toegang tot de Club en faciliteiten te ontzeggen. De betalingsverplichting blijft bestaan.
 

Artikel 8 Opschorting van het lidmaatschap

 1. Als u niet gebruik kunt maken van de faciliteiten van de Club in verband met ziekte of aantoonbaar letsel kunt u uw lidmaatschap (tijdelijk) laten stopzetten voor een aaneengesloten periode van ten minste 1 maand en maximaal 3 maanden. We hebben het recht om een medische verklaring als: een schriftelijk bewijs behandeld arts, specialist of behandelkaart op te vragen ter bevestiging van uw ziekte of aantoonbaar letsel. Een tijdelijke stopzetting tijdens de lidmaatschapsperiode zal de duur van de overeenkomst met de duur van de stopzetting verlengen.
 2. Kennisgeving van een beëindiging van een lidmaatschap kan niet gelijktijdig worden uitgevoerd met een periode van schorsing/tijdelijke stopzetting.
 3. Opschorten van lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
 

Artikel 9: Duur

Wanneer u lid wordt van de Club, gaat u akkoord met de minimale lidmaatschapsperiode vanaf de vastgestelde ingangsdatum tot de vastgestelde einddatum (de lidmaatschapsperiode). Na afloop van de vastgestelde einddatum zal het lidmaatschap stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd en kan vervolgens met inachtneming van de minimale opzegtermijn van vier weken worden opgezegd. 

 

Artikel 10: Beëindiging

 1. Deze overeenkomst kan door de Club met onmiddellijke ingang worden beëindigd als het lid zich niet houdt aan de huisregels of de regels zoals gesteld in deze algemene voorwaarden.
 2. Beëindiging van het lidmaatschap door het lid is mogelijk na afloop van de overeengekomen lidmaatschapsperiode met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
 3. Opzegging kan schriftelijk geschieden per aangetekende brief, of per e-mail met ontvangstbevestiging.
 4. Indien de Club uw overeenkomst beëindigt wegens een tekortkoming aan uw zijde, heeft de Club het recht om alle openstaande betalingen op te eisen.
 5. Na beëindiging van het lidmaatschap, om welke reden dan ook, verliest het lid alle rechten die voortvloeien uit het lidmaatschap, inclusief het recht om gebruik te maken van de faciliteiten van de Club.
 

Artikel 11: Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 1. Het gebruik van de faciliteiten van de Club is geheel op eigen risico van het lid.
 2. Het Lid is aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Club, indien deze schade is ontstaan door een handelen of nalaten van het lid.
 3. Het Lid vrijwaart de Club voor aanspraken van derden ter zake van door het lid veroorzaakte schade aan eigendommen van derden.
 4. De Club aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of diefstal van eigendommen van het lid.
 

Artikel 12: Huisregels

 1. Het Lid is verplicht de huisregels van de Club na te leven.
 2. Bij herhaaldelijke overtreding van de huisregels, kan de Club het lidmaatschap beëindigen.
 

Artikel 13: Wijzigingen in de voorwaarden

 1. De Club behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden ten minste één maand van tevoren schriftelijk medegedeeld aan het Lid.
 2. Indien het Lid niet akkoord gaat met de wijzigingen, heeft het lid het recht de overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden.
 

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de Club en het lid worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
 3. Indien het onderling overleg niet leidt tot een oplossing, kan het geschil worden voorgelegd aan een bevoegde rechter